Top Tag

Zmluva o oprave veci zaväzuje zhotoviteľa uskutočniť opravu určitej veci a objednávateľa zase zaplatiť za danú vec na základe vzájomnej dohody. V tejto zmluve vystupujú dve zúčastnené strany, ako už bolo spomenuté ide o zhotoviteľa a objednávateľa. V zmluve sa uvádzajú ich osobné údaje vo forme mena a priezviska, adresy a rodného čísla. V zmluve sú uvedené podrobnosti, ktoré sa týkajú opravy alebo úpravy veci. Na konci zmluvy sa uvádza deň jej vyhotovenia a podpisy zúčastnených osôb, ktorých sa predmet zmluvy bezprostredne týka.

podpísanie zmluvy

Na internete nájdete vzory rôznych zmlúv, zmluvu o oprave veci nevynímajúc, ktoré si môžete stiahnuť zdarma. V prípade, že k zúčastneným stranám tohto typu zmluva patria spoločnosti, v zmluve o oprave veci sa uvádza ich názov, adresa a ostatné nevyhnutné podrobnosti, ktoré sa k daným spoločnostiam vzťahujú.

Zmluva o oprave veci Ezmluva sa spája s určitou dobou, stanovenou lehotou, počas ktorej je potrebné vykonať daný úkon na opravu alebo úpravu veci zo strany zhotoviteľa. Ide o poškodenú vec, ktorú si objednávateľ žiada opraviť do pôvodného stavu alebo určitým spôsobom upraviť.

uzavretie zmluvy formou online

Naša spoločnosť sa venuje sprostredkovaniu služieb v oblasti obchodu a podnikania, venujeme sa zakladaniu spoločností, vedeniu ich účtovníctva a spravovaniu daní ako aj likvidácii spoločností. Vieme vám s náležitými úkonmi poradiť, usmerniť vás v prípade, že si nie ste istí jednotlivými postupmi, ktoré sa týkajú finančnej oblasti či oblasti podnikania.

Naše kontaktné údaje ako aj bližšie informácie o nás a našich službách nájdete na našej internetovej stránke. Spokojní klienti vypovedajú o nás a za nás. Ak aj vy zvažujete využitie služieb v podnikateľskej sfére v rôznych odvetviach a odboroch, vedzte, že na nás sa môžete pokojne obrátiť. Naše služby sú dostupné formou online bez nutnosti osobnej návštevy našej spoločnosti.

You may also like